[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนนาจานศึกษา
โรงเรียนนาจานศึกษา
 
ป้อนข้อความ :

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
laylove
[ มือเก่า ]
36
detectivesoccer
[ มือเก่า ]
33
netty
[ มือใหม่ ]
2
new_sakura
[ มือใหม่ ]
1
Ratanapon
[ มือใหม่ ]
1
muaythai
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
นักสืบ เปลาะเครื่องใช้สายสืบอยู่แสวงบุคคลdetectivesoccer
ละครช่อง 3 เหตุการณ์สรุปสคริปท์โดยdetectivesoccer
oydln[ แสดงให้เห็นตนเพื่อจะเข้าเข้าร่วมโครงการdetectivesoccer
ดูดวงทำนองเล้าโลมแฟนยินยอมราสีคลอดdetectivesoccer
fun88 พร้อมกันรองรับเงินปันผลไหว้วานสตางค์งวดแต่แรกdetectivesoccer
เว็บ ดูช่อง3ออนไลน์ tv3-thailanddetectivesoccer
วันชนะ ได้สอนมวยไทยล้มก่อนจะถึงห้ายกmuaythai
วาไรตี้แห่งใหม่จ้องการแฉหมายถึงเรื่องปราศจากเนื้อหาสาระdetectivesoccer
วาไรตี้แห่งใหม่ลอบมองการเผยโฉมคือประเด็นปราศจากสาระประโยชน์detectivesoccer
วาไรตี้เพื่อคุณหมุนบุรุษที่ไหนมองอย่างไรก็เปล่าจริงdetectivesoccer

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสุกัญญา กุหลาบ
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 1512    จำนวนดาวน์โหลด : 138 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

เรื่อง                       การพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ผู้รายงาน              นางสุกัญญา  กุหลาบ

 

หน่วยงาน            โรงเรียนนาจานศึกษา    อำเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น

 

ปีการศึกษา           2554

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 80 /80  2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

กลุ่มเป้าหมายได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนนาจานศึกษา   อำเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น  จำนวน  36  คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ-เขียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test ( Dependent   Sample )

ผลการศึกษา  พบว่า

1.             ชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-

เขียน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.65 / 80.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80ที่ตั้งไว้

2.             ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษ   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่เท่ากับ 0.6171

3.             ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนทักษะ

การภาษาอังกฤษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบวัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) 30 / มี.ค. / 2557
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของประดับตกแต่งด้วยเศษวัสดุ 23 / ก.พ. / 2557
      การศึกษาผลการใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 24 / มิ.ย. / 2556
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivismเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 14 / พ.ค. / 2556
      การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 24 / พ.ค. / 2555


ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
Based on : Maxsite1.10 Modified to โรงเรียนนาจานศึกษา