[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนนาจานศึกษา
โรงเรียนนาจานศึกษา
 
ป้อนข้อความ :

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
laylove
[ มือเก่า ]
36
detectivesoccer
[ มือเก่า ]
33
netty
[ มือใหม่ ]
2
new_sakura
[ มือใหม่ ]
1
Ratanapon
[ มือใหม่ ]
1
muaythai
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
นักสืบ เปลาะเครื่องใช้สายสืบอยู่แสวงบุคคลdetectivesoccer
ละครช่อง 3 เหตุการณ์สรุปสคริปท์โดยdetectivesoccer
oydln[ แสดงให้เห็นตนเพื่อจะเข้าเข้าร่วมโครงการdetectivesoccer
ดูดวงทำนองเล้าโลมแฟนยินยอมราสีคลอดdetectivesoccer
fun88 พร้อมกันรองรับเงินปันผลไหว้วานสตางค์งวดแต่แรกdetectivesoccer
เว็บ ดูช่อง3ออนไลน์ tv3-thailanddetectivesoccer
วันชนะ ได้สอนมวยไทยล้มก่อนจะถึงห้ายกmuaythai
วาไรตี้แห่งใหม่จ้องการแฉหมายถึงเรื่องปราศจากเนื้อหาสาระdetectivesoccer
วาไรตี้แห่งใหม่ลอบมองการเผยโฉมคือประเด็นปราศจากสาระประโยชน์detectivesoccer
วาไรตี้เพื่อคุณหมุนบุรุษที่ไหนมองอย่างไรก็เปล่าจริงdetectivesoccer

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivismเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวสถาพร นราศร
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 880    จำนวนดาวน์โหลด : 261 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อผลงานวิชาการ      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี

                                  Constructivism เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ชื่อผู้เสนอผลงาน       นางสาวสถาพร  นราศร

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivism เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียนจำนวนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนนาจานศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 33 คน รูปแบบการศึกษาใช้รูปแบบศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวงจรปฏิบัติการ 3 วงจรเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivism เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวน 20 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 1 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้เรียน แบบฝึกทักษะ(บัตรสถานการณ์ปัญหา, บัตรกิจกรรม) แบบทดสอบท้ายวงจร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง เป็นปรนัย จำนวน 20 ข้อ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติ เมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบท้ายวงจร และทำการสะท้อนผลการปฏิบัติ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ อภิปราย เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวงจรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปรับใช้ในวงจรต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปเป็นความเรียง


 ผลการศึกษา พบว่า

 

              1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivism เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ ทักษะการเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยวิธีที่หลากหลายจากสื่อรูปธรรม กึ่งรูปธรรม นักเรียนได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน ได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน โดยรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) นำเข้าสู่บทเรียน ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียน โดยการทบทวนความรู้เดิมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนระลึกถึงประสบการณ์เดิมเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ 2) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา 3) ขั้นระดมสมองนักเรียนช่วยกันระดมสมองตอบคำถามในสถานการณ์ 4) ขั้นไตร่ตรอง 5) ขั้นสรุป 6) ขั้นนำไปใช้ ให้นักเรียนฝึกทักษะและนำไปใช้ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและการนำไปใช้ จากแบบฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้น โดยเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง

7) ขั้นวัดและประเมินผล

            2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบวัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) 30 / มี.ค. / 2557
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของประดับตกแต่งด้วยเศษวัสดุ 23 / ก.พ. / 2557
      การศึกษาผลการใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 24 / มิ.ย. / 2556
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivismเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 14 / พ.ค. / 2556
      การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 24 / พ.ค. / 2555


ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
Based on : Maxsite1.10 Modified to โรงเรียนนาจานศึกษา